نام : خلیل عسکری

 پست سازمانی: سرپرست مدیریت اداره امور حقوقی

تحصیلات: کارشناس

تلفن تماس : 38365556-083


نام : پروین یزدانی

 پست سازمانی: معاون مدیریت اداره امور حقوقی

تحصیلات: کارشناس

تلفن تماس : 38365556-083


نام : فرشاد پرنو

 پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی

تحصیلات: کارشناس

تلفن تماس : 38365556-083


نام : بابک بهرامیان

 پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی

تحصیلات: کارشناس

تلفن تماس : 38365556-083


نام : الهام بهرمند

 پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی

تحصیلات: کارشناس

تلفن تماس : 38365556-083


نام : مریم کریمی

 پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی

تحصیلات: کارشناس

تلفن تماس : 38365556-083


نام : مهرنوش کاظمی

 پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی

تحصیلات: کارشناس

تلفن تماس : 38365556-083

نشانی : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - اداره امور حقوقی

تلفن تماس : 38365556-083