• قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی
 • قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
 • آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها
 • قانون هیات امنای دانشگاه ها
 • آیین نامه اداری استخدامی هیات علمی دانشگاه های علوم
 • آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی
 • آیین نامه اداری مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی
 • امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها
 • اصلاحات قانون هیات امنای دانشگاه ها
 • قانون تاسیس شورای اموزش پزشکی
 • شورای آموزش پزشکی
 • قوانین سلامت
 • قانون برنامه ششم
 • قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور
 • قانون تاسیس شورای مرکزی دانشگاه
 • قانون بودجه سال 1396