1.آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه

آیین نماه مالی معاملاتی
2. آیین نامه مستند سازی اموال غیر منقول

مستندسازی اموال غیرمنقول
3.آیین نامه تاسیس درمانگاهها

درمانگاه
4.آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

رشوه
5.آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری

تخلفات اداری
6.آیین نامه اجرایی ماده 8 تشکیل وزارت بهداشت

ماده 8

7.آیین نامه مربوط به شرایط استفاده از خانه های سازمانی

خانه های سازمانی
8. آیین نامه تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های بدون سند

فاقد سند
9.آیین نامه اجرایی پرسنل طرحی

طرحی